اهداف گروه

 اهداف گروه فوریت های پیش بیمارستانی

اهداف کلی (Aims ):

هدف کلی آموزش مقطع کاردانی رشته فوریتهای پزشکی ، تربیت نیروی مجرب ، کارآمد و متعهد است که قادر باشند به عنوان عضوی از تیم سلامت وظیفه خطیر امدادرسانی به آحاد جامعه را در زمان نیاز ( از بدو درخواست تا نتقال به مراکز درمانی ) به نحو احسن به انجام رسانند .

اهداف اختصاصی گروه فوریت های پیش بیمارستانی

 • ارتقای فرآیندهای آموزشی، پژوهشی و بالینی گروه
 • توجه به اسناد بالادستی و مسئولیت های سازمانی
 • توجه ویژه به ارزش ها و مسئولیت های اجتماعی همچون عدالت در دسترسی به خدمات سلامت
 • انجام دانش پژوهی و آینده پژوهی برای بهبود مداوم کیفیت خدمات گروه در ابعاد آموزشی، پژوهشی و بالینی
 • تلاش برای بهبود فرآیندهای یاددهی-یادگیری در آموزش نظری و عرصه های بالینی
 • بستر سازی و بهبود فعالیت های پژوهشی در راستای فوریت های پزشکی با توجه به اولویت های پژوهشی وزارت متبوع و نیازهای جامعه
 • تقویت عملکرد مبتنی بر شواهد در تدریس دروس نظری و کارآموزی
 • بهبود فرآیندهای دانش پژوهی و آینده پژوهی
 • ارتقاء توانمندی ها و شایستگی های اعضای هیات علمی گروه
 • بسترسازی و تدوین راهبردهایی برای بهبود کارآفرینی و نوآوری حرفه ای

راهبردهای اجرایی گروه فوریت های پیش بیمارستانی

 • بازنگری دوره ای سرفصل دروس و ارائه ی پیشنهادها
 • مطالعه و پیاده سازی روش های نوین تدریس و قابل استفاده در دروس نظری و کارآموزی ها
 • تقویت تداوم یادگیری مجازی و تلفیقی با هدف تحکیم فرآیند یاددهی- یادگیری
 • تقویت یادگیری بالینی
 • ارزشیابی تکوینی و تراکمی فرآیندهای آموزشی و بازنگری براساس نتایج حاصله
 • با مشارکت اعضای گروه با روش های مختلف (ارزشیابی دانشجو، ارزشیابی همکاران، ارزشیابی مدیر گروه و مسئولین)
 • مستندسازی برنامه ریزی آموزشی و پژوهشی به منظور تداوم ارزشیابی
 • تدوین و اعلام اولویت های پژوهشی گروه
 • به کارگیری تفکر خلاق و انتقادی و روش های حل مساله در آموزش
 • طراحی برنامه آموزشی مبتنی بر نقش ها و وظایف مورد انتظار کارشناسی فوریت پزشکی
 • ارائه برنامه درسی به صورت ترکیبی از مدرس محوری و دانشجو محوری در جهت تقویت خودآموزی یادگیری مداوم

Loading