جلسه توجیهی سرپرستان خوابگاه دخترانه ماهان با حضور مصطفی مرادی مدیر امور فرهنگی دانشجویی و کارشناسان فرهنگی دانشجویی در معاونت آموزشی برگزار شد.

کل بازدیدهای صفحه: 46 , بازدیدهای امروز: 1 

language