اعضای کارگروه های برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره وری در آموزش دانشکده علوم پزشکی اسدآباد

کارگروه مرجعیت علمی و آینده نگاری


متولی : همدان

دبیر کارگروه : خانم ویدا قاسمی

مرتبه علمی : استادیار

مدرک تحصیلی : دکتری بهداشت باروری

اعضای گروه : دکتر الهه عزتی – آقای ساسان ناوخاصی – دکتر بهروز شورچه

کارگروه همگرایی در تعالی علوم و فناوری های پیشرفته


متولی : همدان

دبیر کارگروه : آقای محمد حسین ستاری

مرتبه علمی : مربی

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد پرستاری کودکان

اعضای گروه : دکتر حسین عفت پناه – آقای ساسان ناوخاصی  – آقای وحید احمدی پناه – خانم عاطفه زاهدی – آقای دکتر بهروز شورچه

کارگروه اخلاق، سلامت معنوی و تعهد حرفه ای در آموزش علوم پزشکی


متولی : کرمانشاه

دبیر کارگروه : دکتر بهروز شورچه

مرتبه علمی : استادیار

مدرک تحصیلی : دکتری معارف اسلامی

اعضای گروه : خانم مرضیه اصلانی

کارگروه پاسخگویی اجتماعی و عدالت آموزشی


متولی : اسدآباد

دبیر کارگروه : خانم سودابه معتمد / مرتبه علمی : استادیار / مدرک تحصیلی : دکترای علوم تعذیه

اعضای گروه : خانم مرضیه اصلانی – دکتر زینب مکوندی –  دکتر معصومه رشنو – آقای داوود پشوتن

کارگروه بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی


متولی : کرمانشاه

دبیر کارگروه : دکتر حسین عفت پناه

مرتبه علمی : استادیار

رشته تحصیلی : دکتری پزشکی مولکولی

اعضای گروه : خانم عاطفه زاهدی – آقای داوود پشوتن

کارگروه مدیریت جامع کیفیت در آموزش علوم پزشکی


متولی : کردستان

دبیر کارگروه : دکتر الهه عزتی

مرتبه علمی : استادیار

رشته تحصیلی : دکتری بهداشت و ارتقاء سلامت

اعضای گروه : خانم عاطفه زاهدی – دکتر زینب مکوندی – دکتر سودابه معتمد

کارگروه کارآفرینی و کسب و کارهای دانش بنیان در آموزش علوم پزشکی


متولی : کرمانشاه

دبیر کارگروه : آقای داوود پشوتن سرور

مرتبه علمی : مربی

رشته تحصیلی : کارشناس ارشد خون شناسی و بانک خون

اعضای گروه : آقای دکتر حسین عفت پناه – آقای وحید احمدی پناه – خانم دکتر معصومه رشنو

کارگروه نظام اعتباربخشی ملی و تدوین استانداردهای آموزشی


متولی : همدان

دبیر کارگروه : آقای محمدحسین ستاری

مرتبه علمی : مربی

رشته تحصیلی : کارشناس ارشد پرستاری کودکان

اعضای گروه : دکتر زینب مکوندی – خانم عاطفه زاهدی – آقای داوود پشوتن

کارگروه توسعه آموزش و فناوری های نوین ارتقای یادگیری


متولی : ایلام

دبیر کارگروه : خانم دکتر زینب مکوندی

مرتبه علمی : استادیار

رشته تحصیلی : دکتری آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

اعضای گروه : دکتر سودابه معتمد – دکتر ویدا قاسمی – آقای ساسان ناوخاصی

کارگروه اقتصاد آموزش


متولی : ایلام

دبیر کارگروه : دکتر فاطمه دارابی / رتبه علمی : استادیار / رشته : دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

اعضای گروه : آقای فرهاد هادی کبیر – خانم معصومه رستمی – آقای محمدحسین ستاری – خانم وجیهه رمضانی – آقای وحید احمدی پناه

Loading