جشنواره شهید مطهری

 

جشنواره آموزشي شهيد مطهري به منظور قدرداني از فرآيندهاي آموزشي و تجليل و ارتقاء و توسعه رويه هاي آموزشي جاري در دانشگاهها با تدوين استانداردها مربوط به هر يك از فرآيندهاي آموزشي و تعيين معيارهاي سنجش و اعتبار بخشي فرآيندها و نيز توسعه فرآيندها و ابداع و ارائه فرآيندهاي جديد آموزشي برگزار مي گردد. دبيرخانه اين جشنواره واقع در مدیریت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی معاونت آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با اهداف ذيل فعاليت خود را آغاز نموده است.

الف) شناسائي فرآيند هاي مطلوب دانشگاهي
ب) ارتقاء فرآيند هاي جاري آموزشي در دانشگاهها
ج) ابداع ، اصلاح فرآيند ها ، تجهيزات و دستگاهها و لوازم كمك آموزشي.
د)توجه به فرآيند هاي آموزشي در حال اجراء در دانشگاههاي و موسسات آموزش عالي كشور به منظور قدرداني از آنها
هـ) شناسائي و طراحي فرآيند هاي جديد آموزشي و معرفي آن به عنوان الگو در سطح دانشگاه ، دانشكده يا موسسه آموزش عالي
و) ايجاد فضاي مناسب علمي جهت حضور مناسب اساتيد در عرصه توليد علم و دانش مورد استناد جهاني در كتب يا نشريات .
ز) ايجاد فضاي رقابت سالم در عرصه توليد علم در سطح كشور
ح) ايجاد فرصت هاي جديد شغلي براي اساتيد دانشگاهها و موسسات‌ آموزشي و كمك آموزشي
ط) ايجاد بازار براي فرآيند هاي آموزشي جهت جذب سرمايه و هدايت سرمايه گذاري در راستاي توليد علم
ي) ايجاد بازار براي ارائه و تبادل خدمات آموزشي

اين جشنواره در دو سطح دانشگاهي و كشوري برگزار خواهد شد.
در سطح دانشگاهي هر يك از اعضاء هيئت علمي يا همكاران ايشان حداكثر دو فرآيند آموزشي را به گروه معرفي مي نمايند تا پس از تائيد گروه وارد ميدان رقابت گردد. در اين مرحله فرآيندهاي اخذ شده با فرآيند استاندارد شده توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مقايسه مي گردد و به هر يك از فرآيندها نمره اي اختصاص مي يابد. در پايان براساس نمرات اخذ شده هر يك از فرآيندها ترتيب شده و به ترتيب بيشترين نمره اخذ شده رتبه اول فرآيند مربوطه را اخذ مي نمايد. (فرآيند مطلوب دانشگاهي)
از فرآيندهاي مطلوب دانشگاهي در سطح دانشگاه تقدير به عمل آمده براي آنها جوايز و ارزش هاي علمي و … منظور مي گردد.
فرآيندهاي منتخب دانشگاهي وارد ميدان رقابت كشوري شده و پس از اخذ نمرات در هيئت داوري كشوري و رتبه بندي به فرآيندهاي اول تا سوم جوايز ، ارزش هاي علمي و فرصت هاي مطالعاتي و … تعلق خواهد گرفت.
در سنوات آتي اين جشنواره ظرفيت تبديل شدن به يك جشنواره آموزشي منطقه اي و بين المللي را خواهد داشت.

فراخوان شانزدهمین جشنواره شهید مطهری

راهنماي تدوين ايدههاي نوآورانه آموزشي

آييننامه بخش دانشجويى جشنواره كشورى شهيد مطهرى


جهت دریافت اطلاعات بیشتر به کارشناس مرکز مطالعات و توسعه آموزش (سرکار خانم صفری) مراجعه نمایید.

Loading