شرح وظایف کمیته برنامه ریزی درسی

شرح وظایف و فعالیت ها:

– نظارت بر تدوین مقررات و برنامه های درسی رشته های مختلف در دانشکده

– نظارت و مشارکت در ایجاد هر گونه تغییر در برنامه های درسی رشته های مختلف در دانشکده

– ارتقاء برنامه های درسی و منابع آموزشی به روز از طریق بازنگری در آنها

– نظارت و پیگیری اجرای برنامه‌های آموزشی و ارزشیابی آنها

– ارتقای سطح مهارت های برنامه ریزی آموزشی (تدوین طرح دوره، طرح درس و …) اعضای هیات علمی با برگزاری کارگاه های مرتبط و ارائه مشاوره در این زمینه

– ارتقا و بهبود مستمر سطح مهارتهای آموزشی و ارزشیابی اعضاء هیات علمی دانشکده از طریق برگزاری کارگاه های مرتبط و ارائه مشاوره مورد نیاز
– اطلاع رسانی قوانین و دستورالعمل های آموزشی به اعضای هیات علمی
– تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی در سطوح مختلف ( طرح دوره ” course plan ” و طرح درس Lesson Plan اساتید درکلیه دروس عملی، نظری و بالینی و در تمام

گروه های آموزشی)
– تدوین راهنمای تدوین طرح دوره و درس

– هدایت و نظارت برتهیه و بکارگیری طرح درسها و طرح دوره ها توسط اعضـاء هیـات علمـی گروههای آموزشی

– ایجاد بانک اطلاعاتی طرح درسها و طرح دوره ها و برنامه های آموزشی دانشکده

– بررسی طرح درسها و ارائه بازخورد جهت اصلاح اشکالات موجود

– مشارکت در تدوین و بازنگری لاگ بوک ها و راهنماهای یادگیری در رشته ها و مقاطع مختلف

 

کل بازدید ها 212 , بازدید امروز 1