شورای انضباطی

کمیته انضبیاطی دانشجویان به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات دانشجویان موظف است ، با تاکید بر موازین شرعی ،اخلاقی ، قانونی و حقوقی به این تخلفات رسیدگی نماید.

این رسیدگی از اولین مراحل تذکر و ارشاد آغاز و زمینه اجتناب از تخلف و میل به اصلاح را در فرد خاطی و محیط ایجاد نماید.

Loading