قابل توجه دانشجویانی که شروع کارآموزی آن ها ازتاریخ ۰۴/۰۷می باشد:
صبح روز شنبه(۰۴/۰۷)ساعت ۰۷:۴۵ و قبل از رفتن به بیمارستان، جهت معاینه و دریافت تجهیزات به دانشکده مراجعه نمایید.

کل بازدیدهای صفحه: 280 , بازدیدهای امروز: 1 

language