گروه علوم پایه

اعضای هیئت علمی
آقای دکتر حسین عفت پناه

استادیار پزشکی مولکولی

رزومه / رزومه اجتماعی / گوگل اسکالر / علم سنجی / برنامه هفتگی

شماره تماس :۰۸۱۳۳۱۳۲۰۱۵

ایمیل :Hoseineffatpanah@yahoo.com

آقای دکتر بهروز شورچه

استادیار معارف اسلامی

رزومه / گوگل اسکالر / علم سنجی / برنامه هفتگی

شماره تماس :۰۸۱۳۳۱۳۲۰۱۵

ایمیل : Shourcheh61@gmail.com

خانم دکتر معصومه رشنو

استادیار فیزیولوژی

رزومه / گوگل اسکالر علم سنجی / برنامه هفتگی

شماره تماس :۰۸۱۳۳۱۳۲۰۱۵

ایمیل :

خانم دکتر نادیا صنیعی

استادیار کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

رزومه / رزومه اجتماعی / گوگل اسکالر / علم سنجی / برنامه هفتگی

شماره تماس :۰۸۱۳۳۱۳۲۰۱۵

ایمیل : nadiasaniee@yahoo.com

آقای دکتر سید حامد عنوانی

دکتری مبانی نظری اسلام

رزومه / رزومه اجتماعی / گوگل اسکالر / علم سنجی / برنامه هفتگی

شماره تماس :۰۸۱۳۳۱۳۲۰۱۵

ایمیل :

Loading