شرح وظایف و اهداف

انجام امور مربوط به اخذ تعهدات محضری دانشجویی
• تأمین وام مناسب برای دانشجویان و انجام امور مربوط به ثبت نام وام های دانشجویی
• انجام امورمربوط به ثبت درخواست متقاضیان وام های دانشجویی
• بررسی پرونده کلیه متقاضیان وامهای دانشجویی جهت پرداخت به واجدین شرایط 
• انجام امور مربوط به تسویه حساب دانشجویان
• پاسخ به کلیه نامه های دریافتی اداره رفاه
• پیگیری اعتبارات وامها و تسهیلات اداره رفاه از طریق صندوق رفاه
• پاسخگویی به دانشجویانی که در زمینه رفاهی مشکل دارند

اسدآباد اتوبان راه کربلا، معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد
081-33132012

Loading