خانم لیلا شمسی فرد
روابط عمومی و دبیرخانه
خانم نرگس حیدری
امور اداری
آقای علی سلطانی
کارپردازی
میلاد عافیتی
فناوری اطلاعات
خانم رجب زاده
مسئول آموزش
خانم حمزه ای
مسئول آموزش
خانم مهدوی
مسئول مشاوره
خانم سطوتی
مسئول پراتیک
خانم نوروزی
مسئول آزمایشگاه
خانم علیزاده
مسئول خوابگاه دختران
آقای حسن صفری
مسئول تغذیه
آقای حسین جلالوند
مسئول امور فرهنگی