گروه پرستاری

کارشناسان امور بالینی

آقای هادی توکلی


کارشناس گروه پرستاری

شرح وظایف کارشناس آموزشی بالینی گروه پرستاری و فوریت های پیش بیمارستانی مستقر در دانشکده:

 • پیگیری صدور و تحویل کارت دانشجویی و اتیکت دانشجویان جدید الورود پرستاری و فوریت های پیش بیمارستانی
 • پیگیری تحویل و ثبت نمره دوره های کارآموزی و کارورزی دانشجویان پرستاری و فوریت های پیش بیمارستانی که خارج از بیمارستان قائم عج برگزار شده است( شامل کارآموزی یا کارورزی برگزار شده در پایگاه های فوریت، سایر مراکز آموزشی درمانی طرف قرار داد با دانشکده مانند مراکزدرمانی همدان-مراکز بهداشتی درمانی و ….)
 • پیگیری حضور غیاب مربیان و دانشجویان دوره های کارآموزی و کارورزی رشته پرستاری و فوریت های پیش بیمارستانی که خارج از بیمارستان قائم عج برگزار شده است( شامل کارآموزی یا کارورزی برگزار شده در پایگاه های فوریت، سایر مراکز آموزشی درمانی طرف قرار داد با دانشکده مانند مراکزدرمانی همدان-مراکز بهداشت و ….)
 • پیگیری برگزاری کارگاه های موظفی دوره کارشناسی پرستاری و فوریت های پیش بیمارستانی در دانشکده با هماهنگی با مدیر گروه پرستاری و فوریت های پیش بیمارستانی
 • پیگیری صدور و تائید نهایی قرارداد های کلیه دوره های کارآموزی و کارورزی دانشجویان پرستاری و فوریت های پیش بیمارستانی با هماهنگی با مدیر گروه پرستاری و فوریت های پیش بیمارستانی در طول سال تحصیلی
 • پیگیری تعیین مربی جهت تمام دوره های کارآموزی و کارورزی دانشجویان پرستاری و فوریت های های پیش بیمارستانی در طول سال تحصیلی
 • پیگیری صدور بیمه اولیه دانشجویی در بدو ورود دانشجویان به دانشگاه و بیمه مسئولیت دانشجویان عرصه فوریت های پیش بیمارستانی
 • پیگیری تدوین صورتجلسات گروه پرستاری و فوریت های پیش بیمارستانی با هماهنگی با مدیر گروه پرستاری و فوریت های پیش بیمارستانی
 • مسئول مرکز مهارت های بالینی دانشکده
 • اطلاع رسانی برنامه های آموزشی بالینی (برگزار شده در دانشکده و مرکز مهارت های بالینی دانشکده) به اساتید، مربیان و دانشجویان
 • تحویل وسایل محافظت فردی از جمله ماسک و دستکش به دانشجویان با مشارکت کارشناس امور بالینی بیمارستان قائم
 • همکاری، تعامل و همفکری با کارشناس امور بالینی دانشکده در مواقع لزوم
 • نظارت و پایش سرویس (نقلیه) دانشجویان پرستاری و فوریت های پیش بیمارستانی به مراکز درمانی -بهداشتی

محمدرضا مرادی


کارشناس گروه پرستاری

کارشناسی پرستاری

 شرح وظایف کارشناس آموزشی بالینی گروه پرستاری و فوریت های پیش بیمارستانی مستقر در بیمارستان قائم :

 • پیگیری تعیین تیتر آنتی بادی هپاتیت B و در صورت نیاز تزریق واکسن هپاتیت B تمامی دانشجویان جدید الورود پرستاری و فوریت های پیش بیمارستانی
 • پیگیری تحویل و ثبت نمره دوره های کارآموزی و کارورزی دانشجویان پرستاری و فوریت های پیش بیمارستانی که در بیمارستان قائم عج برگزار شده است.
 • پیگیری حضور غیاب مربیان و دانشجویان دوره های کارآموزی و کارورزی رشته پرستاری و فوریت های پیش بیمارستانی که در بیمارستان قائم عج برگزار شده است.
 • پیگیری برگزاری کارگاه های دانشجویان پرستاری و فوریت های پیش بیمارستانی در دانشکده با هماهنگی با معاون آموزشی بیمارستان قائم عج
 • پیگیری برگزاری جلسات گزارش صبحگاهی(مورنینگ پرستاری) دانشجویان پرستاری و فوریت های پیش بیمارستانی در دانشکده با هماهنگی با معاون آموزشی بیمارستان قائم عج و اتندینگ پرستاری بیمارستان قائم عج
 • پیگیری صدور بیمه مسئولیت حرفه ای دانشجویان عرصه پرستاری
 • پیگیری تدوین صورتجلسات شورای آموزشی بیمارستان
 • مسئول دپارتمان آموزشی بیمارستان قائم عج
 • تدوین برنامه تمام دوره های کارآموزی و کارورزی برگزار شده در دانشجویان پرستاری و فوریت های پیش بیمارستانی در طول سال تحصیلی با هماهنگی با مدیر گروه پرستاری و فوریت های پیش بیمارستانی
 • اطلاع رسانی برنامه های آموزشی بالینی برگزار شده در بیمارستان قائم عج به اساتید، مربیان و دانشجویان
 • تحویل وسایل محافظت فردی از جمله ماسک و دستکش به دانشجویان با مشارکت کارشناس امور بالینی دانشکده
 • همکاری، تعامل و همفکری با کارشناس امور بالینی دانشکده در مواقع لزوم

Loading