کمیته توانمند سازی

معرفی کمیته توانمند سازی

دانلود فایل

اعضای کمیته توانمند سازی

دانلود فایل

برنامه راهبردی

دانلود فایل

معیارهای کیفیت دوره توانمندسازی

دانلود فایل

شیوه نامه اجرایی توانمندسازی آموزشی

دانلود فایل

شرح وظایف مصوب شورای آموزشی

دانلود فایل

عناوین کارگاه های ۶ ماه اول

دانلود فایل

نظام توانمندسازی مصوب شورای آموزشی دانشکده اسداباد

دانلود فایل

ماموریت

دانلود فایل

اهداف

دانلود فایل

چشم انداز

دانلود فایل

کارگاه های توانمندسازی

کل بازدید ها 324 , بازدید امروز 1