کمیته دانشجویی

 

معرفی دبیر و اعضای کمیته دانلود
ایین نامه اجرایی گمیته دانشجویی توسعه اموزش علوم پزشکی دانلود
دوره آموزشی لیدرشیپ آموزشی ویژه دبیران کمیته های دانشجویی توسعه آموزش دانلود
اساسنامه کمیته دانشجویی دانلود
معرفی کمیته  دانلود
شیوه نامه فرآیند مشارکت دانشجویان در جشنواره دانشجویی  دانلود
تقویم جلسات کمیته  دانلود
ایین نامه داخلی کمیته دانشجویی  دانلود
اهداف  دانلود

کل بازدیدهای صفحه: 72 , بازدیدهای امروز: 1