کارگاه های آموزشی رفرنس نویسی با نرم افزار End note و آشنایی با نرم افزار spss با تدریس خانم بنده الهی برگزار گردید.

برگزاری کارگاه های آموزشی جهت دانشجویان

کل بازدیدهای صفحه: 267 , بازدیدهای امروز: 2