بازدید آقای انواری مدیر فرهنگی دانشجویی از خوابگاه پسرانه حضرت رسول (ص) وبررسی نواقص و مشکلات موجود در خوابگاه

تصویر بازدید از خوابگاه پسرانه حضرت رسول (ص)

کل بازدیدهای صفحه: 263 , بازدیدهای امروز: 2