در این جلسه که با حضور مدیر آموزش و تحقیقات و کارشناس مسئول آموزش برگزار گردید پیرامون بازدید از کارآموزی گروههای فوریت پزشکی، بهداشت و پرستاری بحث و تبادل نظر صورت گرفت و برنامه ریزی بازدید از کارآموزی ها صورت گرفت.

تصویر جلسه برنامه ریزی بازدید کارآموزی

کل بازدیدهای صفحه: 278 , بازدیدهای امروز: 2