وبینار با عنوان” برنامه درسی پنهان” با حضور معاون آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی و اعضای هیات علمی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی کرمانشاه در سایت معاونت آموزشی برگزار گردید.

Webinar titled "Hidden Curriculum"

کل بازدیدهای صفحه: 306 , بازدیدهای امروز: 1