سلسله مباحث علمی به صورت ویدئو کنفرانس با حضور اساتید محترم دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور در خصوص بیماری کوید ۱۹ برگزار گردید. در این ویدئو کنفرانس اعضای هیئت علمی معاونت آموزشی نیز شرکت داشتند.

ویدئو کنفرانس در خصوص بیماری کوید 19

کل بازدیدهای صفحه: 289 , بازدیدهای امروز: 1