سومین جلسه کمیته اپیدمیولوژیک با حضور دبیر کمیته خانم دکتر دارابی و نمایندگان معاونت درمان و بهداشت آقایان جعفری و طاهر و مسئول برنامه عملیاتی دانشکده خانم زمانی و سایر اعضای کمیته در معاونت آموزش، تحقیقات وفناوری برگزار گردید.

در این جلسه طرح های پژوهشی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر گردید که جهت داوری ارسال گردد.

سومین جلسه کمیته اپیدمیولوژیک معاونت آموزشی

کل بازدیدهای صفحه: 286 , بازدیدهای امروز: 2