در این جلسه که با حضور مدیر آموزش و تحقیقات و آقای کریمی کارشناس مسئول آموزش برگزار شد مسائل و مشکلات آموزشی دانشجویان از قبیل انصراف ، مرخصی، انتقالی و … مطرح گردید و پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی در این زمینه اتخاذ گردید.

Educational Council meeting

کل بازدیدهای صفحه: 311 , بازدیدهای امروز: 2