این جلسه با حضور خانم دکتر دارابی و آقای انواری مدیران آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی و اعضای هیات علمی و کارشناسان آموزش و امور بالینی برگزار گردید.

به گزارش پایگاه خبری مفدا_ اسدآباد در این جلسه پیرامون برنامه ریزی و نحوه برگزاری دوره های کارآموزی دانشجویان بحث و تبادل نظر صورت گرفت و تصمیماتی اتخاذ گردید.

 جلسه برنامه ریزی کارآموزی دانشجویان

کل بازدیدهای صفحه: 289 , بازدیدهای امروز: 1