وبینار آینده آموزش علوم پزشکی با هدف بازنگری آینده نگارانه سیاست های تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی با همکاری اتاق فکر معاونت آموزشی وزارت بهداشت و پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان با حضور خانم دکتر دارابی، آقای پشوتن و خانم دکتر سرشکی برگزار گردید.

Futuristic Revision of Medical Education Transformation and Innovation Policies

کل بازدیدهای صفحه: 341 , بازدیدهای امروز: 2