جلسه پیگیری فعالیت های برنامه عملیاتی سال ۹۹ و تعیین مسئول پیگیری و بارگزاری فعالیت ها در معاونت آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی با حضور خانم دکتر دارابی مدیر آموزش و تحقیقات و آقای احمدی پناه کارشناس برنامه عملیاتی  برگزار گردید.

Operational program follow-up session

کل بازدیدهای صفحه: 317 , بازدیدهای امروز: 2