حضور آقای دکتر عفت پناه معاون آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجوئی و اعضای محترم هیات علمی در وبینار برنامه ریزی پنهان و مدیریت آن

کل بازدیدهای صفحه: 250 , بازدیدهای امروز: 1