حضور آقای دکتر عفت پناه معاون آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجوئی و اعضای محترم هیات علمی در وبینار برنامه ریزی پنهان و مدیریت آن

کل بازدیدهای صفحه: 150 , بازدیدهای امروز: 1