• برگزاری جلسه آموزشی سامانهadobe connect با حضور معاون محترم آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجوئی جناب آقای دکتر عفت پناه و اعضای محترم هیات علمی در معاونت آموزشی

کل بازدیدهای صفحه: 258 , بازدیدهای امروز: 1