اولین جلسه ستاد فعالیت های جهادی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد به ریاست دکتر عفت پناه معاون آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجوئی و با حضور خانم دکتر سمائی معاون درمان، مجتبی نجفی رئیس دفتر حوزه ریاست، سروان پاسدار علیرضائی مسئول بسیج سازندگی، مصطفی مرادی مدیر فرهنگی دانشجوئی، حسین امیدی کارشناس حراست و نمایندگان معاونت های توسعه و بهداشت در معاونت آموزشی برگزار شد.

کل بازدیدهای صفحه: 241 , بازدیدهای امروز: 1