گواهی کارگاه زمینه های فرهنگی و اجتماعی واقعه کربلا

دکتر مکوندیآقای پشوتنآقای احمدی پناهدکتر شورچهآقای ناوخاصیدکتر عفت پناهآقای ستاریخانم حمزه ایخانم زاهدیخانم نوروزیخانم نجفیدکتر دارابیدکتر معتمدجدول شرکت کنندگان در کارگاه کل بازدید...

بازدید معاون آموزشی، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی از خوابگاه های دانشجویی

دکتر الهه عزتی معاون آموزشی، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی دانشکده به اتفاق مصطفی مرادی مدیر فرهنگی دانشجویی و معصومه نجفی مدیر آموزش و تحقیقات از خوابگاه های دانشجویی بازدید بعمل آوردند و ضمن گفتگوی صمیمانه با دانشجویان، در جریان مسائل و مشکلات آنان قرار گرفتند. کل...

برگزاری جلسه قوانین و مقررات امور اداری

جلسه قوانین و مقررات امور اداری به ریاست دکتر الهه عزتی معاون آموزشی، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی و با حضور معصومه نجفی مدیر آموزش و تحقیقات، مصطفی مرادی مدیر فرهنگی دانشجویی، مدیر گروه های آموزشی و همچنین خانم حیدری مسئول امور اداری معاونت آموزشی برگزار گردید. کل...

برگزاری کارگاه آموزشی چگونگی اطفاء حریق در معاونت آموزشی

کارگاه آموزشی آشنایی با روش‌ها و چگونگی اطفاء حریق بصورت تئوری و عملی ویژه کارکنان، اعضای هیئت علمی و دانشجویان در معاونت آموزشی، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد برگزار گردید. به گزارش مفدا اسدآباد، در این کارگاه، توضیحات کامل در خصوص انواع حریق و...

برگزاری جلسه توجیهی مراقبین امتحانات پایانترم دانشجویان

این جلسه به ریاست دکتر عفت پناه معاون آموزشی و باحضور معصومه نجفی مدیر آموزش، کارشناسان اداره آموزش در دو نوبت ویژه پرسنل و اعضای هیئت علمی جهت برگزاری هر چه بهتر امتحانات پایانترم دانشجویان برگزار گردید. کل بازدید...