چهارمین جلسه ستاد فعالیت های جهادی دانشکده به ریاست دکتر عفت پناه معاون آموزشی، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی و باحضور رییس دفتر حوزه ریاست، مدیر فرهنگی دانشجویی، مسئول بسیج جامعه پزشکی، سروان پاسدار علیرضائی مسئول بسیج سازندگی، نمایندگان معاونت های توسعه و بهداشتی و دیگر اعضاء ستاد در معاونت آموزشی تشکیل شد.

کل بازدیدهای صفحه: 190 , بازدیدهای امروز: 2