شورای فرهنگی دانشکده به ریاست دکتر ایرج صالحی رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد تشکیل شد

? در این شورا، موضوعات مطرح شده در خصوص مباحث فرهنگی مورد بحث و تبادل نظر صورت گرفت و مواردی به تصویب اعضای حاضر رسید

◀️ دکتر حسین عفت پناه معاون آموزش تحقیقات و فرهنگی دانشجویی به اتفاق مصطفی مرادی مدیر فرهنگی دانشجویی و حسین جلالوند کارشناس این مدیریت در جلسه شورا حضور داشتند.

کل بازدیدهای صفحه: 181 , بازدیدهای امروز: 3