شورای فرهنگی دانشکده به ریاست دکتر ایرج صالحی رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد تشکیل شد.

در این شورا، موضوعات مطرح شده در خصوص مباحث فرهنگی مورد بحث و تبادل نظر صورت گرفت و مواردی به تصویب اعضای حاضر رسید.

دکتر حسین عفت پناه معاون آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی،کامران تشکینی مدیر حراست به اتفاق مصطفی مرادی مدیر فرهنگی دانشجویی، حسین جلالوند و خانم سطوتی کارشناسان این حوزه و دیگر اعضاء در جلسه شورا حضور داشتند.

کل بازدیدهای صفحه: 151 , بازدیدهای امروز: 3