حضور فاطمه نظری دبیر شورای انضباطی دانشجویان دانشکده علوم پزشکی اسدآباد در نشست دبیران و کارشناسان شوراهای انضباطی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور

🔻این نشست دو روزه بصورت مجازی و باحضور دکتر وحید صرامی دبیر شورای مرکزی انضباطی دانشجویان علوم پزشکی و با محوریت بررسی دستورالعمل رسیدگی غیرحضوری به تخلفات دانشجویان برگزار شد.