شورای آموزشی دانشکده به ریاست دکتر ایرج صالحی رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد تشکیل شد.

به گزارش وبدا-اسدآباد، در این شورا، موضوعات مطرح شده در خصوص مباحث آموزشی مورد بحث و تبادل نظر صورت گرفت. دکتر حسین عفت پناه معاون آموزش تحقیقات و فرهنگی دانشجویی دانشکده به اتفاق دیگر اعضای شورای آموزشی در این نشست حضور داشتند.

کل بازدیدهای صفحه: 148 , بازدیدهای امروز: 5