شورای فرهنگی دانشکده به ریاست دکتر ایرج صالحی رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد تشکیل شد

به گزارش وبدا-اسدآباد، در این جلسه در خصوص موضوعات مطرح شده و مباحث فرهنگی، بحث و تبادل نظر صورت گرفت و مواردی به تصویب اعضای حاضر رسید.

دکتر حسین عفت پناه معاون آموزشی، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی، مصطفی مرادی مدیر فرهنگی و دانشجویی و کارشناسان این مدیریت در جلسه شورا حضور داشتند.

کل بازدیدهای صفحه: 147 , بازدیدهای امروز: 5