جلسه معاون آموزشی، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی با معاون بهداشتی دانشکده در زمینه مسائل گروه بهداشت در معاونت آموزشی برگزار شد.

✔️دکتر عفت پناه معاون آموزشی، دکتر عظیمی معاون بهداشتی، دکتر مکوندی مدیر گروه بهداشت عمومی، آقای رضا گودرزی و دیگر اعضای هیئت علمی گروه بهداشت عمومی در این جلسه حضور داشتند.

کل بازدیدهای صفحه: 84 , بازدیدهای امروز: 7