خانم معصومه نجفی مدیر آموزش و تحقیقات، خانم رستمی معاون آموزشی بیمارستان، آقای ساسان ناوخاصی مدیر گروه پرستاری و دیگر اعضای هیئت علمی گروه پرستاری در این جلسه حضور داشتند.

کل بازدیدهای صفحه: 100 , بازدیدهای امروز: 6