شورای آموزشی دانشکده به ریاست دکتر عفت پناه معاون آموزشی، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد تشکیل شد.

به گزارش مفدا اسدآباد، در این شورا، موضوعات مطرح شده در خصوص مباحث آموزشی مورد بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

خانم معصومه نجفی مدیر آموزش و تحقیقات به اتفاق دیگر اعضای شورای آموزشی در این جلسه حضور داشتند.

کل بازدیدهای صفحه: 80 , بازدیدهای امروز: 6