💢 با توجه به شروع امتحانات دانشجویان دکتر حسین عفت پناه معاون آموزشی، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد از روند برگزاری امتحانات پایانترم نیمسال اول سالتحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ دانشجویان بازدید بعمل آورد

کل بازدیدهای صفحه: 65 , بازدیدهای امروز: 8