-بعلت مشکل فضای کتابخانه مرکزی، این کتابخانه به بیمارستان قائم منتقل و با کتابخانه بیمارستان ادغام شد.

کل بازدید ها 102 , بازدید امروز 1