🔻آقای محمدرضا عطایی منزه دبیر شورای انضباطی دانشگاه علوم پزشکی همدان و دبیر منتخب منطقه۳ آمایشی کشور به نمایندگی از شورای مرکزی انضباطی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باحضور در معاونت آموزشی، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد، از شورای انضباطی این دانشکده بازدید بعمل آورد.

کل بازدید ها 60 , بازدید امروز 1