جلسه برنامه ریزی بازدید کارآموزی

جلسه برنامه ریزی بازدید کارآموزی

در این جلسه که با حضور مدیر آموزش و تحقیقات و کارشناس مسئول آموزش برگزار گردید پیرامون بازدید از کارآموزی گروههای فوریت پزشکی، بهداشت و پرستاری بحث و تبادل نظر صورت گرفت و برنامه ریزی بازدید از کارآموزی ها صورت گرفت. کل بازدید...
جلسه هماهنگی برگزاری کلاس ها و کارگاههای مقابله با کرونا ویروس

جلسه هماهنگی برگزاری کلاس ها و کارگاههای مقابله با کرونا ویروس

در این جلسه که با حضور مدیر آموزش و تحقیقات، مدیر گروهها، کارشناس برنامه عملیاتی و اعضای محترم هیات علمی برگزار گردید، پیرامون هماهنگی های لازم جهت برگزاری کلاس ها و کارگاههای مقابله با کرونا ویروس جهت پرسنل و دانشجویان بحث و تبادل نظر صورت گرفت. کل بازدید...
حضور مدیر فرهنگی دانشجویی و دانشجویان دانشکده درهمایش منطقه ای همتا یاران سلامت روان

حضور مدیر فرهنگی دانشجویی و دانشجویان دانشکده درهمایش منطقه ای همتا یاران سلامت روان

اولین همایش منطقه ای همتا یاران سلامت روان ویژه دانشگاه های علوم پزشکی منطقه غرب به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با حضور آقای انواری مدیر فرهنگی دانشجویی و دانشجویان دانشکده علوم پزشکی اسدآباد برگزار گردید. کل بازدید...