برگزاری کارگاه های آموزشی جهت دانشجویان

کارگاه های آموزشی رفرنس نویسی با نرم افزار End note و آشنایی با نرم افزار spss با تدریس خانم بنده الهی برگزار گردید.

کمیته تحقیقات دانشجویی

آئین نامه های کشوری کمیته تحقیقات دانشجویی: آیین نامه کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشوردانلود فایلدفترچه نحوه ارزیابی و امتیاز بندی فعالیت های کمیته تحقیقات دانشجوییدانلود فایلدستورالعمل تشکیل دبیرخانه دائمی کنگره ملی و بین المللی تحقیقات دانشجویی...

شورای پژوهشی

اعضای شورای پژوهشی: نام و نام خانوادگیمدرکدکتر حسین عفت پناهدکترای تخصصی پزشکی مولکولی آقای وحید احمدی پناهکارشناس ارشد آمار زیستیدکتر نسرین سرشکیدکترای تخصصی ایمونولوژیخانم عاطفه زاهدیکارشناسی ارشد اپیدمیولوژیآقای داود پشوتنکارشناس ارشد هماتولوژیخانم معصومه...