دومین جلسه کمیته اپیدمیولوژیک

جلسه کمیته اپیدمیولوژیک به ریاست دکتر عادلی معاون آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی و با حضور دبیر کمیته خانم دکتر دارابی و نمایندگان معاونت درمان و بهداشت آقایان جعفری و طاهر و مسئول برنامه عملیاتی دانشکده خانم زمانی و سایر اعضای کمیته در معاونت آموزش، تحقیقات و...

برگزاری وبینار با عنوان” برنامه درسی پنهان”

 وبینار با عنوان” برنامه درسی پنهان” با حضور معاون آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی و اعضای هیات علمی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی کرمانشاه در سایت معاونت آموزشی برگزار...

آموزش سامانه مجازی نوید

کارگاه آموزشی سامانه نوید ویژه اعضای هیات علمی و اساتید حق التدریس توسط خانم دکتر دارابی برگزار گردید.

اولین جلسه کمیته اپیدمیولوژیک

جلسه کمیته اپیدمیولوژیک به ریاست دکتر عادلی معاون آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی و با حضور دبیر کمیته خانم دکتر دارابی و نمایندگان معاونت درمان و بهداشت آقایان جعفری و طاهر و مسئول برنامه عملیاتی دانشکده خانم زمانی و سایر اعضای کمیته برگزار گردید. به گزارش پایگاه...

برگزاری جلسه شورای پژوهشی

جلسه شورای پژوهشی به ریاست دکتر عادلی معاون آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی و با حضور مدیر آموزش و تحقیقات و اعضای این شورا تشکیل گردید. گفتنی است در این جلسه پیرامون مباحث پژوهشی بحث و تبادل نظر صورت...