بازدید معاون آموزشی، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی به همراه مدیر دانشجویی فرهنگی از روند برگزاری دوره های کارآموزی و کارگاه های آموزشی دانشجویان

دکتر حسین عفت پناه معاون آموزشی، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی به اتفاق آقای مصطفی مرادی مدیر فرهنگی دانشجویی باحضور در بیمارستان قائم(عج) از روند برگزاری دوره های کارآموزی و کارگاه های آموزشی دانشجویان رشته پرستاری بازدید بعمل آوردند. کل بازدید...

جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی معاونت‌های آموزش و بهداشت

به گزارش وبدا-اسدآباد، جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی معاونت‌های بهداشت و آموزش به ریاست دکتر ایرج صالحی رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد در دفتر ریاست برگزار گردید. دکتر حسین عفت پناه معاون آموزش تحقیقات و فرهنگی دانشجویی، مدیران معاونت‌های یاد شده...

جلسه معاون آموزشی، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی با مدیر بیمارستان قائم(عج)

به گزارش مفدا-اسدآباد، جلسه دکتر عفت پناه معاون آموزشی، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی با آقای مجتبی مرادی آرامیان مدیر بیمارستان قائم(عج) در خصوص بررسی وضعیت غذای دانشجویان در دفتر معاونت آموزشی برگزار شد. کل بازدید...

جلسه معاون آموزشی، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی با مدیر گروه های آموزشی

جلسه دکتر عفت پناه معاون آموزشی، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی با مدیر گروه های رشته پرستاری، فوریت های پزشکی و بهداشت عمومی برگزار شد. به گزارش مفدا-اسدآباد، در این جلسه که مدیر آموزش و تحقیقات نیز حضور داشت، در زمینه چگونگی حضور دانشجویان رشته پرستاری و بهداشت عمومی جهت...

برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد

شورای آموزشی دانشکده به ریاست دکتر ایرج صالحی رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد تشکیل شد. به گزارش وبدا-اسدآباد، در این شورا، موضوعات مطرح شده در خصوص مباحث آموزشی مورد بحث و تبادل نظر صورت گرفت. دکتر حسین عفت پناه معاون آموزش تحقیقات و فرهنگی...