حضور جهادگران سلامت ستاد فعالیت های جهادی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد در مراکز بازتوانی ترک اعتیاد”

به مناسبت هفته بصیرت انجام شد؛ “حضور جهادگران سلامت ستاد فعالیت های جهادی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد در مراکز بازتوانی ترک اعتیاد” تیم جهادی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد به منظور ارائه خدمات بهداشتی درمانی رایگان در مراکز بازتوانی ترک اعتیاد فروغ نجات خاکریز...