اعضای کمیته برنامه ریزی درسی

سرکار خانم زیبا محمدی

سرکار خانم مرضیه اصلانی

جناب آقای دکتر حسین عفت پناه

سرکار خانم معصومه رستمی

سرکار خانم عاطفه زاهدی

سرکار خانم معصومه نجفی

جناب آقای ساسان ناوخاصی

جناب آقای وحید احمدی پناه

جناب آقای دکتر هیمن مرادی

کل بازدید ها 236 , بازدید امروز 1