امور هیات علمی

اعضای هیات علمی:

تصویر کارمند

آقای دکتر حسین عفت پناه

دکتری پزشکی مولکولی

مشاهده CV

تصویر کارمند

آقای وحید احمدی پناه

فوق لیسانس آمار زیستی

مشاهده CV

تصویر کارمند

آقای داوود پشوتن سرور

کارشناسی ارشد هماتولوژی و بانک خون

مشاهده CV

تصویر کارمند

 آقای ساسان ناوخاصی

کارشناسی ارشد پرستاری (داخلی-جراحی)

مشاهده CV

تصویر کارمند زن

خانم معصومه رستمی

کارشناس ارشد روان پرستاری

مشاهده CV

تصویر کارمند زن

خانم دکتر نسرین سرشکی شندی

دکترای تخصصی ایمونولوژی

مشاهده CV

تصویر کارمند زن

خانم دکتر فاطمه دارابی

دکترای آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

مشاهده CV

تصویر کارمند زن

خانم زیبا محمدی

کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه

مشاهده CV

تصویر کارمند زن

 خانم معصومه نجفی

کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

مشاهده CV

تصویر کارمند زن

خانم مرضیه اصلانی

کارشناسی ارشد مراقبت ویژه

مشاهده CV

کل بازدیدهای صفحه: 203 , بازدیدهای امروز: 3