آئین نامه ها، فرم ها و فلوچارت ها

 آئین نامه طرح های پژوهشی دانشکدهدانلود فایل آئین نامه شورای پژوهشی دانشکدهدانلود فایل فرم پروپوزال دانلود فایل فایل گزارش نهاییدانلود فایل فرم درخواست پاداشدانلود فایل فرم رضایت نامهدانلود فایل فرم قرارداددانلود فایل فرم...

کمیته تحقیقات دانشجویی

آئین نامه های کشوری کمیته تحقیقات دانشجویی: آیین نامه کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشوردانلود فایلدفترچه نحوه ارزیابی و امتیاز بندی فعالیت های کمیته تحقیقات دانشجوییدانلود فایلدستورالعمل تشکیل دبیرخانه دائمی کنگره ملی و بین المللی تحقیقات دانشجویی...

شورای پژوهشی

اعضای شورای پژوهشی: نام و نام خانوادگیمدرکدکتر حسین عفت پناهدکترای تخصصی پزشکی مولکولی آقای وحید احمدی پناهکارشناس ارشد آمار زیستیدکتر نسرین سرشکیدکترای تخصصی ایمونولوژیخانم عاطفه زاهدیکارشناسی ارشد اپیدمیولوژیآقای داود پشوتنکارشناس ارشد هماتولوژیخانم معصومه...