جلسه هماهنگی در راستای حضور دانشجویان در کارآموزی

جلسه هماهنگی و برنامه ریزی در راستای حضور دانشجویان در  دوره های کارآموزی با حضور دکتر دارابی مدیر آموزش و تحقیقات، مدیر گروه پرستاری، کارشناس مسئول آموزش، اعضای هیات علمی و مربیان کارآموزی در محل معاونت آموزشی برگزار گردید. در این جلسه پیرامون حضور دانشجویان در دوره...

برگزاری جلسه پیگیری فعالیت های برنامه عملیاتی

جلسه پیگیری فعالیت های برنامه عملیاتی سال ۹۹ و تعیین مسئول پیگیری و بارگزاری فعالیت ها در معاونت آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی با حضور خانم دکتر دارابی مدیر آموزش و تحقیقات و آقای احمدی پناه کارشناس برنامه عملیاتی  برگزار...