جلسه هماهنگی در راستای حضور دانشجویان در کارآموزی

جلسه هماهنگی و برنامه ریزی در راستای حضور دانشجویان در  دوره های کارآموزی با حضور دکتر دارابی مدیر آموزش و تحقیقات، مدیر گروه پرستاری، کارشناس مسئول آموزش، اعضای هیات علمی و مربیان کارآموزی در محل معاونت آموزشی برگزار گردید. در این جلسه پیرامون حضور دانشجویان در...

برگزاری جلسه پیگیری فعالیت های برنامه عملیاتی

جلسه پیگیری فعالیت های برنامه عملیاتی سال ۹۹ و تعیین مسئول پیگیری و بارگزاری فعالیت ها در معاونت آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی با حضور خانم دکتر دارابی مدیر آموزش و تحقیقات و آقای احمدی پناه کارشناس برنامه عملیاتی  برگزار...