صدور گواهی

دانشجویانی که در کارگاه ها شرکت کنند در این صفحه می توانند گواهی که مبنی بر شرکت در کارگاه می باشد را دریافت کنند این گواهی بعد از شرکت در کارگاه و با نظر سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی آماده و در سایت قرار داده می شود گواهی های دانشجویانی که در کارگاه مقاله نویسی...