واحد های فرهنگی دانشجویی

اداره رفاه و امور خوابگاه ها آقای امین اشرفیان
اداره تغذیه آقای حسین جلالوند
کانون ها و انجمن ها آقای امین اشرفیان
اداره مشاوره خانم نظری
شورای انضباطی آقای حسین جلالوند
اداره قرآن و عترت آقای امین اشرفیان

Loading